основи охорони праці в галузі підручник

Підручник «Основи охорони праці» відповідає програмі нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих навчальних закладів, затверджених 13 березня 2011 р. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. ВСТУП. 6. Охорона праці в Україні є одним із найважливіших соціально-економічних завдань. Вони мали велике значення для розвитку охорони праці як галузі науки й техніки. Неабияку роль у розвитку охорони праці відіграла робота С.М. Пурановського «Заметки об эпидемии травматизма», яку було опубліковано у 1837 році. У 1887 році Ф.Ф. Єрісман написав дуже важливу працю «Профессиональная гигиена или гигиена физического и умственного труда».


Основи охорони праці. За редакцією К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. Підручник. 2 ге видання, доповнене та перероблене Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. Київ «Основа». 2006. УДК 331.45(075.8) ББК 65.247я73. О 75 Рецензенти: професор кафедри «Охорона праці» Донецького техніч. ного університету, доктор техн. наук Ніколін В. Г.; зав. кафедри «Охорона праці» Національного аграрного університету, докт. мед. наук, проф. Цапко В. Г. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальни.


В.І. Голінько. Основи охорони праці. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. Видання друге. Дніпропетровськ НГУ 2014. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-8921 від 10.06.2014). Рецензенти: А.С. Беліков, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, д-р техн. наук, професор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури; А.О. Гурін, завідувач кафедри рудникової аерології та охорони праці, д-р техн. наук, професор Криворізького національного університету. Основою прийняття управлінських рішень у галузі охорони праці в. 5. 5.


≡ Основи охорони праці - Гандзюк М.П. Пошук по сайту. Основи охорони праці - Гандзюк М.П. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник. 5-е вид. / За ред. М.П. Гандзюка. - К.: Каравела, 2011. - 384 с. Зміст. Передмова вступ частина І. Правові Та організаційні питання охорони праці розділ 1. законодавча Та нормативна база україни з охорони праці 1.1. Закон України "Про охорону праці" 1.2. Законодавство про працю Праця жінок та молоді 1.3.


Основи охорони праці - Жидецький В.Ц. У підручнику розкрито складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів" спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. У ньому подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативно-правової бази з питань охорони праці. Викладено основні поняття та визначення, що стосуються вказаної галузі, розглянуто шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища і трудового процесу, вплив останніх на здоров'я та працездатність людини.


Ж69 Основи охорони праці : підручник / В. Ц. Жидецький. — 5-те вид., доповн. — К. : Знання, 2014. — 373 с. + компакт-диск. ISBN 978-617-07-0134-3. Викладено основні поняття та визначення, що стосуються вказаної галузі, роз­ глянуто шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища і трудового про­ цесу, вплив останніх на здоров’я та працездатність людини. Висвітлено основні за­ ходи та засоби, спрямовані на створення безпечних та нешкідливих умов праці, наведено відомості щодо пожежної безпеки. Підручник також містить електронний додаток нормативних документів з питань охорони праці. Для студентів вищих навчальних закладів.


Основи охорони праці. Підручник для професійно-технічних навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки України Видання 2-ге, доповнене, перероблене. «Вікторія» Київ - 2001. Особ-ливу увагу приділено законодавчому аспекту у галузі охорони праці. Для учнів, викладачів, майстрів професійних та спеціальних навчаль-них закладів. І81Ш 966-95870-4 2.


Жидецький В. Основи охорони праці. Підручник. – Львів: Українська академія друкарства, 2006. – 336 с. Зацарний В., Сабарно Р. Охорона праці. Навчальний посібник для дис-танційного навчання. – К.: Університет «Україна», 2006. – 304 с. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск. Батлук В. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посіб. – Львів: Афіша, 2003. – 320 с.


Нормативна навчальна дисципліна “Основи охорони праці” є складовою частиною освітньо-професійних програм підготовки фахівців на бакалаврському рівні вищої освіти. Вивчення дисципліни структурно-логічною схемою навчання передбачається після вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” та основних дисциплін циклу професійної підготовки і формування у майбутніх фахівців достатнього уявлення щодо умов їх професійної діяльності. Основні принципи державної політики України в галузі охорони праці. Метою державної політики в галузі охорони праці є створення безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням.


Охорона праці як соціально-економічний чинник і галузь науки Основні етапи розвитку охорони праці З історії нагляду за охороною праці в Україні Стан охорони праці в Україні та інших країнах Основні поняття в галузі охорони праці, їх терміни та визначення Предмет, структура, зміст, мета дисципліни "Основи охорони праці", її зв'язок з іншими дисциплінами Законодавча та нормативна база з питань охорони праці Основні.


Основи охорони праці. Зміст. ПЕРЕДМОВА. ВСТУП. 1. Правові та організаційні питання охорони праці. 1.1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці. 1.1. 1. Основні законодавчі акти про охорону Праці. 1.1. 2. Основні положення Закону України „Про охорону праці". 1.1. 3. Найважливіші надбання Закону України „Про охорону праці". 1.1. 4. Охорона праці жінок. 1.1. 5. Охорона праці неповнолітніх. 1.1. 6. Фінансування охорони праці. 1.1.10. Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці. 1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві. 1.2.1. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження.


Основи охорони праці. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для. Заходами з охорони праці, що реалізують в галузі електротехнічної про-мисловості, переслідується вирішення наступних основних завдань: • нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці; • навчання персоналу безпечним методам робіт в електроустановках; • контроль безпеки виконання робіт на електроустановках; • контроль за дотриманням оптимальних режимів праці й відпочинку пра . Закон визначає основні принципи державної політики в області охорони праці, серед яких чільне місце займають: • пріоритет життя й здоров'я працівників стосовно результатів виробничої.


1.5. Основні принципи державної політикиУкраїни в галузі охорони праці. Охорона праці – як галузь людської діяльності – це система право-вих, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямова-них на збереження життя, здоров’я та працездатності людини у процесі її трудової діяльності. Методологічною основою охорони праці є системний підхід до ви-вчення організації праці з точки зору її безпеки, функціонування системи «людина – машина – середовище», аналізу фізичних, хімічних, біологіч-них, психологічних та соціальних факторів безпеки виробничого процесу та її організаційного і правового забезпечення.


Основи охорони праці: Підручн. для проф.-техн. навч. закладів. — 2-ге вид., допов., перероб. — К. : Вікторія, 2001. - 192 с. 966-95870-4-2. У підручнику викладено відомості про правила безпеки під час роботи з електроенергією, шкідливими речовинами, експлуатації сучасного технологічного обладнання, правила поведінки при пожежі та за інших надзвичайних ситуацій, першу допомогу під час нещасних випадків. Особливу увагу приділено законодавчому аспекту у галузі охорони праці. Для учнів, викладачів, майстрів професійних та спеціальних навчальних закладів. I8ВN 966-95870-4-2.


1.2. Предмет і завдання дисципліни «Основи охорони праці». Взаємозв’язок її із суміжними дисциплінами. 6. 106. 6.5. Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці.. 108. Розділ 7. Державне управління охороною праці в Україні. 113. 7.1. Суть і завдання управління охороною праці.


+ «Основи охорони праці» — це нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їх подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та. здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності. + У підручнику використані терміни та визначення основних понять у галузі охорони праці відповідно до ДСТУ 2293-99.


Підручник «Основи охорони праці» Розділ ІІ. Осно-ви безпеки праці в галузі; 2.8, ст. 87-90. Стор. 17. Тип уроку: комбінований. Методичне забезпечення: підручник «Основи охорони праці» Структура уроку: І. Перевірка присутності учнів. ІІ. Актуалізація опорних знань: 1. Сформулюйте визначення «мікроклімат виробничих приміщень»?

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

тематична контрольна робота з української літератури 11 клас

реєстр авансових звітів для казначейства бланк

робочий зошит з української мови 4 клас тимченко відповіді