поняття відображення основні рівні та форми відображення

Основні рівні і форми відображення. Відображення є загальна властивість матерії, що визначається як здатність одних матеріальних явищ, предметів і процесів відтворювати у своїх властивостях особливості інших предметів, явищ і процесів при взаємодії з ними. Звичайно виділяють відображення в неживій природі, живій природі і на соціальному рівні. Найпростіші форми відображення в неживій природі є слід, відбиток і прямий вплив, які хоча і є наслідком впливу іншого обєкта (наприклад, найпростіший удар, який призвів до вмятини), але не служать орієнтиром для власної активності. Вони протікають самос.


Відобра́ження в марксистсько-ленінській філософії — загальна властивість матерії, яка має «властивість, по суті споріднену з відчуттям, властивість відображення», що виявляється в здатності матеріальних систем відтворювати визначеність інших матеріальних систем у формі зміни власної визначеності в процесі взаємодії з ними. Пріоритет у використанні категорії відображення в діалектичному матеріалізмі належить Леніну, хоча сам концепт відображення сходить до французького матеріалізму XVIII століття, один.


Можливість – це філософське поняття, яке відображає об’єктивно існуючий і внутрішньо зумовлений стан предмета у його незавершеному, потенційному розвитку. Дійсність є філософська категорія, яка характеризує реалізоване, актуалізоване буття: дійсність є реалізованою можливістю. Відображення — це здатність матеріальних явищ, предметів, систем відтворювати у своїх властивостях особливості інших явищ, предметів, систем в процесі взаємодії з ними. Підхід у дослідженні відображення має бути послідовно генетичним, історичним. Слід розглядати розвиток конкретних форм та видів відображення, їх ускладнення, вдосконалення в процесі розвитку форм руху матерії. Характер відображення залежить від: — природи впливу


Поняття відображення, таким чином, є ключ до вирішення проблеми походження свідомості, розкриття його сутності та змісту, форм прояву і функцій. Наука вважає, що відображення - це універсальне (загальне) властивість матерії, і складається воно в наступному. Тим самим, відображення на рівні живого світу є важливою умовою пристосування до мінливих зовнішнього середовища за допомогою одержуваних ззовні відомостей та інформації. Без інформації неможливий вихід з-під гнітючої влади навколишнього світу і отримання свободи дій в ньому. Основні форми руху, їх співвідношення, взаємозв'язок і якісна специфіка. | Простір і час як форми буття матерії. | Свідомість і матерія.


Основні стадії і рівні психічного відображення включають: 1. Подання. Даний рівень характеризується динамічною діяльністю підсвідомості особистості. Минулі спогади, які частково забулися, знову з'являються в уяві. На цю ситуацію не завжди впливають органи чуття. Найскладніша і прогресивна форма відображення. Вона не вважається бездіяльним дзеркальним дублікатом цього світу. Вона чітко пов'язана зі скануванням, рішеннями. Перш за все це активно відображене навколишній світ в зв'язку з конкретною проблемою, небезпекою або нуждою. Для цієї форми властиві: Відображення як етапи подолання індивідуумом самого себе, власного життя і звичок. Відображення як самоконтроль і розвиток.


Розвиток форм відображення - Виникнення та розвиток свідомості - СВІДОМІСТЬ - ПРОБЛЕМИ ОНТОЛОГІЇ ТА ГНОСЕОЛОГІЇ - підручник з філософії - Підручник ставить за мету надати допомогу всім, хто цікавиться сучасним становищем і розвитком філософії, етики та естетики, основ релігієзнавства, розкрити специфіку філософських підходів до вирішення різних актуальних проблем сучасності.


– поняття; – судження; – умовиводи. Відображення у неживій природі є найпростішим і відбувається на механічному, фізичному, хімічному рівнях. У неживій природі кожен об’єкт реагує на вплив іншого, зміни, що з ними відбуваються, відповідають властивостям об’єкта, що здійснює вплив. Найбільш високого рівня у неживій природі відображення набуває у колоїдних системах, розвиток яких і розглядають як передумову виникнення життя. Колоїдним системам властивезвикання, захист. Перехід від неорганічної до органічної природи приводить до виникнення ряду нових властивостей відображення. Відображення на рів.


Поняття відображення і форми відображення Философия З дисципліни основи філософських знань бухгалтерський облік. На сайте allRefs.net есть практически любой реферат, курсовая работа, конспект, лекция, диплом, домашняя работы и пр. учебный материал. Вищою формою відображення на рівні тваринного світу є сприйняття, що дозволяє охопити об'єкт у його цілісності і повноті.


Свідомість є особливою формою психічної діяльності, орієнтованої на відображення й перетворення дійсності. У зоні ясної свідомості знаходить своє відображення мала частина психічного. Рис. 1.4.4. Рівні психіки. Сигнали, що потрапили в зону ясної свідомості, людина використовує для усвідомленого управління своєю поведінкою. Інші сигнали психіка також використовує для регулювання деяких процесів, але на підсвідомому рівні.


Еволюція форм відображення. 1. Подразливість - вихідна форма відображення, здатність до реакції; 2. Чутливість - здатність до відчуттям, що є початковою формою психіки тварин. Чутливість розуміє під собою наявність нервової тканини - «особливої матеріальної структури, відповідальної за відображення» . - поняття - відображення в мисленні загальних, найбільш суттєвих ознак предметів, явищ об'єктивної дійсності, їх внутрішніх, вирішальних зв'язків і законів; - судження - форма думки, в якій відображаєте ! ся наявність чи відсутність у предметів і явищ яких-небудь ознак і зв'язків


Форми психічного відображення. Традиційно прийнято виділяти кілька напрямків: 1. Сенсорна форма. Перший рівень тісно пов`язаний з почуттями людини, він є основним, на якому пізніше починають будується інші. Цей етап характеризується постійністю і трансформацією, тобто він поступово зазнає змін. рівень уявлень. Необхідно визнати, що відображення на рівні понять сприяє розвитку раціонального пізнання. Тут формуються вже не просто уявлення про якісь явищах чи об`єктах, а виникають цілі системи, що дозволяють вибудовувати предметні зв`язки і відносини. В процесі понятійного мислення мову виступає основною знаковою системою, яка активно використовується для встановлення і підтримання контакту між людьми.


Це рівень допсихічного відображення. З появою нервової системи виникає психічна форма відображення. Чутливість і нервова система становлять субстрат психічної форми відображення. Основними функціями психіки є відображення і регулювання. Ці функції взаємозалежні і взаємообумовлені: відображення регулюється, а регулювання засноване на інформації, отриманої в процесі відображення. Однак щодо більш точної інтерпретації цього поняття виникає величезна кількість невирішених питань, тому вивчення та трактування поняття свідомості і по сьогодні залишається відкритою науковою проблемою. Свідомість характеризується певними особливостями. 17. Уявлення як вторинний образ.


Перший рівень - відображення в неживій природі (механічне, фізичне і хімічне відображення). Наступний - відображення в живій природі (подразливість, чутливість, відчуття, сприйняття, уявлення, зачатки інтелекту). Вищим є відображення в суспільстві. Це разнооб'емние поняття. Відображення є сторона діяльності. Воно входить в діяльність як частина в ціле. І тому обсяг поняття "відображення" не покриває обсягу поняття "діяльність". Тому еволюційні форми відображення розрізняються за рівнем розвитку субстрату впливають, а сприймають предметів. Велику проблему для дослідження представляють собою основні еволюційні форми відображення.


Для сюр’єктивних вiдображень вживають також назву “вiдображення на“ та “накладання“. Вiдображення sin x iз множини дiйсних чисел у вiдрiзок [−1, 1] є сюр’єктив-ним, тому що для будь-якого числа −1 ≤ y ≤ 1 iснує число x, а саме x = arcsin y, образом якого пiд дiєю вiдображення синус буде y. 6. Вiдображення sin x iз множини дiйсних чисел у множину дiйсних чисел не є сюр’єктивним, тому що число 8 не є образом жодного числа.


ОСНОВНІ форми психічного відображення: Для мозку, який реалізує психічне відображення об'єктивного світу, відбиваний світ ділиться на дві нерівні і по-різному важливі частини: внутрішнє середовище організму і зовнішнє середовище його життя. Ці істотно різні частини об'єктивного світу отримують і - - - Медична Бібліотека на веб-сайті medbib.in.ua.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

тематична контрольна робота з української літератури 11 клас

реєстр авансових звітів для казначейства бланк

робочий зошит з української мови 4 клас тимченко відповіді