економічні закони і категорії та їх класифікація

Економічні закони, їх об'єктивний характер. Відносини економічної власності загалом виражають системну сутність виробничих відносин, а сутність відносин економічної власності як сутність глибшого порядку розкривається в системі економічних законів. Закон і сутність є однорідними (однопорядковими) поняттям. Економічний закон — внутрішньо необхідні, сталі й істотні зв'язки між протилежними сторонами, властивостями явищ, процесів, підсистем і елементів цілісної економічної системи. Отже, кожен закон пронизаний внутрішньою суперечністю. У свою чергу, суперечність є суттєвим закономірним відношенням між протилежними сторонами.


Загальноприйнята класифікація законів, основою якої є термін їх дії, значно збіднює їх системну характеристику, сферу та механізм дії. Орієнтуючись на сучасні досягнення світової економічної думки, доцільно виокремити кілька груп економічних законів. І. Закони, що діють упродовж різних історичних періодів. Серед них розрізняють такі чотири типи . Економічні категорії — абстракція, теоретичний вираз й мислені форми реально існуючих економічних систем та притаманних їм економічних законів у взаємодії з розвитком продуктивних сил, властивими їм об'єктивними законами, внаслідок якої (взаємодії) формуються спільні для суспільного способу виробництва закони.


Економічні закони, як і закони природи, мають об’єктивний характер. Проте вони істотно відрізняються від законів природи тому, що виникають, розвиваються і функціонують лише в процесі економічної діяльності людей – у виробництві, розподілі, обміні та споживанні. Крім цього, економічні закони, на відміну від законів природи, діють не вічно. Більшість з них мають тимчасовий характер. Економічні категорії – це узагальнюючі поняття, які відбивають істотні сторони економічних явищ і процесів ( щоб охарактеризувати ринкову економіку необхідно глибоко знати цілу систему економічних категорій, починаючи з товару, вартості, собівартості, грошей, ціни, конкуренції та ін. і закінчуючи маркетингом і менеджментом).


Економі́чний зако́н — об'єктивний закон розвитку суспільства, що відображає виробничі відносини людей в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ або послуг. Цей закон виражається в тому, що людські потреби є необмежені, а блага є обмеженими. Економічні закони завжди відображають необхідні, причинно-наслідкові зв'язки і взаємозалежність економічних явищ і процесів. Економічні закони виражають найбільш суттєві, типові риси функціонування і розвитку тієї чи іншої економічної.


_ Економічні закони, які діють у декількох суспільно-економічних форма-. ціях – функціонують у кількох економічних системах, де створені для. них відповідні умови (закони ринкової економіки, закон вартості, за-. кон попиту і пропозиції тощо). Такі економічні закони відображають. сталі й суттєві зв’язки, властиві декільком технологічним способам. _ Економічна категорія – це логічні, стійкі, абстрактні, теоретичні по-. няття, які в узагальненому вигляді характеризують зміст економічно-. го явища чи процесу, який реально існує, а також властивості суттєві. цим явищам і процесам, тобто економічні категорії – це узагальнюючі. поняття, які виражають суттєві сторони явищ і процесів (товар, ри


Використання економічних законів. Сутність економічної категорії. На першому ступені пізнання економічні закони слід розглядати як закони об'єктивно існуючого реального життя суспільства, виробничих відносин. З багатьох тисяч економічних зв'язків виявляють істотні, що мають стійкий характер. Другий ступінь пізнання економічних законів спирається на перший і реалізується у процесі наукової діяльності людей. Пізнання відбувається як теоретичне відображення реально існуючих об'єктивних законів. Це відображення може бути більш або менш повним і дістає вираження в законах науки (законах економічної теорії). Отже, економічний закон - це відкриття пе.


Завершуючи аналіз економічних законів та їх класифікацію, відзначимо одну важливу в цьому зв'язку обставину: кожний економічний закон, до якого б класу він не належав, групує навколо себе відповідне коло економічних категорій. Економічні категорії - це теоретичний вираз, мисленні форми виробничих відносин, економічних явищ і процесів, які реально існують. Будь-яка економічна категорія є поняттям, проте не кожне поняття є економічною категорією. В економічній науці часто застосовується поняття, пов'язане з економічною політикою, надбудовними явищами, проте вони не є економічними катег.


Економічні категорії. Економічна категорія— теоретичне вираження, мислена форма виробничих відносин, економічних явищ і процесів, які реально існують. Економічні категорії мають такі ознаки: - відображають не природні властивості речей і предметів, а суспільні виробничі відносини як свій головний предмет; - мають об’єктивний характер, оскільки відображають об’єктивну дійсність . За типами економічні категорії класифікують на провідні, які відображають осно-вні риси формації, усі стадії відтворення, і категорії, що стосуються лише однієї стадії руху суспільного продукту: безпосередньо виробництва, обміну, розподілу. Економічні потреби, інтереси, мотиви та стимули: сутність та діалектика взаємозв’язку.


Економічні категорії. Економічна категорія— теоретичне вираження, мислена форма виробничих відносин, економічних явищ і процесів, які реально існують. Економічні категорії мають такі ознаки: - відображають не природні властивості речей і предметів, а суспільні виробничі відносини як свій головний предмет; - мають об’єктивний характер, оскільки відображають об’єктивну дійсність . За типами економічні категорії класифікують на провідні, які відображають осно-вні риси формації, усі стадії відтворення, і категорії, що стосуються лише однієї стадії руху суспільного продукту: безпосередньо виробництва, обміну, розподілу. Економічні потреби, інтереси, мотиви та стимули: сутність та діалектика взаємозв’язку.


і. Закони вартості . 3. Економічні категорії. Економічна категорія – це логічне поняття, що відбиває в абстрактному вигляді найважливіші боку економічних явищ, процесів, механізмів. Абстракції, відбивають реальність, мають життєвий цикл. Оскільки економічні явища, процеси та механізми взаємопов'язані у просторі й часі, те й категорії, їх відбивають, також взаємопов'язані, що виявляється як взаємодія ,протистояння, взаимодополнение і нейтральність .Будь-яка галузь наукових знань здійснює типізацію, класифікацію безлічі досліджуваних явищ .Результатом цих узагальнень у економічній науці, і відбивають економічні категорії.


2. Економічні закони і економічні категорії. Категорія політекономії - це найбільш загальне логічне поняття, що відображає суть реально існуючого економічного явища, яке проявляється в певному виробничому відношенні. Або інакше - це теоретичне відображення реально існуючих виробничих відносин людей. Наприклад: товар, гроші, вартість, капітал. Категорія - це нижчий ступінь пізнання економічних явищ. Вищим, який дозволяє повною мірою розкрити суть явища, е економічний закон. Економічні закони виражають внутрішні, типові, тривалі, необхідні (в т.ч. причинно-наслідкові) зв'язки й залежності, .


Економічні категорії – це логічні поняття, які відображають в загальному вигляді істотні сторони економічних явищ і процесів. Економічні категорії. загальні характерні для всіх економічних систем чи всіх історичних епох (праця, виробництво, продукт і т.д.) специфічні характерні окремим економічним системам (капітал, додаткова вартість, гроші і т.д.) Всі економічні явища і процеси розвиваються під дією економічних законів. 6. Економічні категорії та закони, їх класифікація. 7. Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук. 8. Роль економічної теорії в розвитку людського суспільства та у здійсненні суспільно-економічних перетворень в Україні.


Економічна наука- сфера розумової діяльності людини, функцією якої є пізнання та систематизац об’єктивних знань про закони і принципи розвитку реальної економ дійсності. Перші спроби вивчення екон процесів були зробл у старод Греції та Римі. Етапи розв екон науки: Меркантилізм. Представн цієї школи основним джерелом багатства вважали сферу обігу, торгівлю, а саме багатство ототожнювали з накопиченням грошей (зол і срібних). Представн: Монкретьєн, Манн, Юм. Фізіократи. Джерелом багатства вваж працю у с/г.


Економічні категорії та закони. Економічні категорії – це узагальнюючі поняття, які виражають суттєві сторони економічних явищ та процесів. Кожна категорія виражає окремі сторони економічних відносин, а в сукупності вони характеризують економічний лад суспільства в цілому. Наприклад, щоб розкрити суть ринкової економки, необхідно глибоко оволодіти цілою системою економічних категорій, починаючи з товару, грошей, вартості, ціни і кінчаючи маркетингом і менеджментом. Важливою ознакою класифікації є принцип побудови перетворювачів кодів, згідно з яким їх можна поділити на чотири групи. Варіанти групи крові. Взаємозв’язок економічних і бухгалтерських витрат і прибутку.


Економічні закони. В економіці, як в будь-якій іншій області життя, крізь удаваний хаос явищ і процесів прокладають собі дорогу певні закономірності розвитку. Тому економічна теорія намагається вивести закономірності загального характеру, розкрити відносини наступності і схожості між економічними явищами. Економічні закони виявляються на основі досвіду, практичної діяльності людей і шляхом наукових досліджень. Найсуттєвішою ознакою закону є те, що він відображає об'єктивний стан речей, об'єктивні зв'язки між предметами і явищами. Інша ознака - відображення такого зв'язку, я.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

тематична контрольна робота з української літератури 11 клас

реєстр авансових звітів для казначейства бланк

робочий зошит з української мови 4 клас тимченко відповіді